Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą wyniki projektu Fundacji Greenmind, realizowanego w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, „Konwencja z Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian”, która odbędzie się w Warszawie w dniu 25 września 2014 roku.

Na konferencji zaprezentowane zostaną wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu Fundacji, a także zbieżne z nimi oceny uzyskane w równolegle prowadzonym projekcie Fundacji Ekorozwoju.

Omówione zostaną wyniki badania przeprowadzonego  na reprezentatywnej próbie 320 gmin z całej Polski i wszystkich 16 regionalnych dyrekcji ochrony środowiska (RDOŚ).

W ramach badania sprawdzono stosowanie prawa w zakresie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, o którym mówi art. 4 Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Konwencja z Aarhus) i art. 8 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ). Wysłano 64 wnioski do RDOŚ i 320 wniosków do gmin o udostępnienie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko. Zgodnie z art. 74 ust.2 UOOŚ organy winny dysponować elektroniczną wersją raportu, więc wnioskowano o przesłanie go pocztą elektroniczną na wskazany adres. Raport, jako dokument, o którym dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach (art. 21 UOOŚ) powinien być udostępniany w dniu złożenia wniosku (art. 14 ust. 3 UOOŚ). Wnioski były składane przez Fundację Greenmind (organizacja ekologiczna) oraz przez osoby fizyczne – wolontariuszy Fundacji i dotyczyły zarówno dokumentów dostępnych w toczących się postępowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak i w postępowaniach zakończonych wydaniem takiej decyzji.

W ramach badania sprawdzano również realizację prawa społeczeństwa do udziału w decyzjach dotyczących środowiska – zgodnie z art. 6 Konwencji i art. 44 UOOŚ. Wysłano 80 zgłoszeń Fundacji do udziału w toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wyniki ilościowe i jakościowe badania (czas oczekiwania na odpowiedź, procent odpowiedzi odmownych i argumentacja organów, różne traktowanie podmiotów, itd.) były podstawą do sformułowania wniosków i rekomendacji. Chcemy je przedyskutować w trakcie dyskusji panelowej z szerokim udziałem przedstawicieli administracji publicznej i ekspertów. Swój udział w niej potwierdzili: Maciej Groń – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Andrzej Dziura – Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ewa Madej-Popiel – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska, Katarzyna Papińska – Doradca w Departamencie Środowiska Najwyższej Izby Kontroli oraz  Magdalena Bar z Kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy.

Do dialogu na rzecz skutecznych rozwiązań i na konferencję zapraszamy również Państwa.

Program konferencji dostępny jest tutaj.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza on-line lub wypełnienie i przesłanie pocztą elektroniczną formularza znajdującego się w na stronie internetowej Fundacji do dnia 19 września 2014 roku. Udział w konferencji jest bezpłatny. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i osoby indywidualne mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów podróży. Zwracamy uwagę, iż liczba osób mogących wziąć udział w konferencji jest ograniczona – osoby zarejestrowane i zakwalifikowane do udziału otrzymają informację zwrotną zawierającą szczegóły organizacyjne. W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – Martą Majką Wiśniewską: marta.wisniewska@greenmind.pl

 

Udostępnij ten artykułEmailFacebookTwitter