W okresie przedwyborczym obywatele mogą zaobserwować wzmożenie legislacyjne zarówno w pracach Parlamentu, jak i w pracach rządu. Część projektów aktów prawnych ma zaspokoić oczekiwania wyborców, część zaś niestety – oczekiwania różnego rodzaju grup interesu.

Do domeny publicznej wyciekł lipcowy projekt zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zaakceptowany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zwalnia on większość inwestycji narciarskich z konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Będzie to skutkować pozbawieniem kontroli, także społecznej, nad tymi inwestycjami.

Poświęcamy tej sprawie niniejszą aktualność, bo choć misją Rządowego Centrum Legislacji (RCL) jest „dbanie o spójność systemu polskiego prawa i prawidłowy przebieg procesu legislacyjnego”, to próżno szukać projektu zmian w Rozporządzeniu na stronach internetowych RCL. Co najważniejsze, planowane zmiany naruszać będą konstytucyjne prawo obywateli do ochrony środowiska oraz gwarantowaną Konwencją z Aarhus możliwość udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska i jego ochrony.

Projektodawca zmian w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zamierza zwolnić z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ogromne inwestycje narciarskie (trasy narciarskie i nartostrady wraz z infrastrukturą towarzyszącą) o powierzchni do 10 hektarów zlokalizowane na terenach chronionych innych niż parki narodowe, rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000. Na terenach nie objętych obszarowymi formami ochrony będzie można zdewastować nawet 15 hektarów bez jakiejkolwiek oceny oddziaływania inwestycji na zasoby przyrodnicze tj. zasoby wodne czy siedliska lub stanowiska chronionych gatunków zwierząt i roślin. Nowelizacja Rozporządzenia zwalnia z obowiązku oceny inwestycje narciarskie w otulinach parków krajobrazowych.

Zmiana Rozporządzenia będzie miała także konsekwencje dla praw społeczeństwa obywatelskiego. Z uwagi na wyłączenie przywołanych rodzajów inwestycji narciarskich z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, której to ocenie towarzyszą konsultacje społeczne, zmiana Rozporządzenia naruszać będzie prawo obywateli do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępu do sądów w sprawach mających wpływ na stan środowiska (art. 6 i 9 Konwencji z Aarhus).

 

Fundacja Greenmind podpisała apel organizacji pozarządowych do Ministra Środowiska o wstrzymanie psucia prawa środowiskowego.

 

Wiadomość przygotowana w ramach projektu „Shadow Report z wykonania Konwencji z Aarhus”, finansowanego z Funduszy EOG (program Obywatele dla Demokracji).

Udostępnij ten artykułEmailFacebookTwitter