Bardzo prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród wszystkich, którym sprawy środowiska nie są obojętne.

Liczne doświadczenia wskazują, że z przestrzeganiem Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Konwencja z Aarhus) nie jest w Polsce najlepiej. Oficjalne raporty rządowe tego nie potwierdzają, więc, żeby pokazać nieprawidłowości na różnych szczeblach władzy, potrzebujemy Waszej pomocy.

Celem badania, do którego zapraszamy organizacje społeczne, w szczególności ekologiczne organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne, jest zebranie doświadczeń z Waszej działalności dotyczącej sfery objętej Konwencją. Badanie dotyczy Waszych doświadczeń wyłącznie w okresie od 1 stycznia 2014 roku. Ograniczenie to wynika z trzyletniego okresu (2014-2016), jaki obejmie oficjalny raport Ministerstwa Środowiska przedkładany Sekretariatowi Konwencji.Takiego samego okresu musi dotyczyć raport społeczny.

Ankieta dostępna on-line ma dwa warianty:
- dla osób indywidualnych
- dla organizacji pozarządowych

Pytania dotyczą następujących grup zagadnień:

  1. dostęp do informacji o środowisku
  2. udział w postępowaniach wymagających oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
  3. udział w konsultacjach planów (w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), polityk, programów i innych dokumentów strategicznych, wraz z prognozami ich oddziaływania na środowisko w ramach tzw. strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  4. udział w konsultacjach aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń, aktów prawa miejscowego) dotyczących środowiska
  5. postępowań przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących środowiska (dotyczy tylko organizacji społecznych)

Przekazane przez Was informacje posłużą do przygotowania niezależnego raportu z wdrażania Konwencji z Aarhus w Polsce, który ma pokazać rzeczywisty obraz realizacji Konwencji.

Badanie ankietowe jest jednym z elementów realizowanego przez Fundację Greenmind projektu „Shadow Report z wykonania Konwencji z Aarhus” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

link do wersji ankiety dla osób indywidualnych

link do wersji ankiety dla organizacji społecznych

Udostępnij ten artykułEmailFacebookTwitter