Zakończyły się konsultacje społeczne dokumentów, które określać będą, w jaki sposób prowadzona będzie wycinka drzew na obszarze Puszczy Białowieskiej do roku 2021. Według organizacji pozarządowych przedstawione przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku zmiany proponują przekształcenie Puszczy w zwykłą plantację drzew.

Zatwierdzany przez ministra środowiska aneks do Planu Urządzenia Lasu (tzw. PUL) Nadleśnictwa Białowieża wraz z aneksem do Prognozy oddziaływania planu na środowisko, jest nieoczekiwaną aktualizacją Planu podpisanego 3 lata temu do realizacji w latach 2012-2021. PUL zawiera m.in. dane inwentaryzacyjne lasu, analizę dotychczasowej gospodarki leśnej na danym obszarze, program ochrony przyrody jak również konkretne plany zabiegów gospodarczych. W początkach listopada br. Nadleśnictwo Białowieża zaproponowało zmiany w obowiązującym aktualnie Planie, traktowanym powszechnie jako rozsądny kompromis pomiędzy potrzebami gospodarki leśnej i wymogami ochrony przyrody. Podstawowa zmiana to 8-krotne zwiększenie poziomu pozyskania drewna w nadleśnictwie. Jeśli minister środowiska zaakceptuje proponowane zmiany, Puszcza poza obszarem Parku Narodowego zmieni się w zwykły las gospodarczy, w którym będzie można prowadzić nawet tzw. zręby zupełne. Oznacza to przyzwolenie na wyręby prowadzące do całkowitego zniszczenia ekosystemu leśnego: wycięcie wszystkich drzew na określonej powierzchni, mechaniczne usuwanie pniaków, a następnie ponowne zagospodarowanie danego terenu. Dotychczas leśnicy deklarowali, że takie praktyki na terenie Puszczy nie będą miały miejsca. Według proponowanych zmian różnego rodzaju cięcia mogą objąć nawet 58% powierzchni nadleśnictwa.

Przyjęcie nowej wersji PUL zaszkodzi nie tylko Puszczy i jej mieszkańcom, ale również wizerunkowi Lasów Państwowych i samej Polsce. Przyjmując proponowane zmiany, złamane zostaną zobowiązania wobec UNESCO oraz warunki ugody z Komisją Europejską, na podstawie której KE zamknęła postępowanie przeciwko naszemu państwu o nieskuteczną ochronę obszaru Natura 2000.

7 grudnia br. odbyło się spotkanie konsultacyjne w Białowieży, podczas którego Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku nie odniosła się do uwag przesłanych przez organizacje pozarządowe. W efekcie, dyskusja zainteresowanych stron nie przyniosła merytorycznych rezultatów. Niestety, uczestnicy nie zostali poinformowani, czy i w jakim zakresie nadesłane wcześniej uwagi zostaną uwzględnione.

Puszcza Białowieska powinna być w całości objęta ochroną. Jest narodowym bogactwem, które trzeba chronić i zrobić wszystko, by zachować je w nienaruszonym stanie dla przyszłych pokoleń.

Uwagi zgłoszone przez Fundację Greenmind można znaleźć tutaj. A tu można się zapoznać ze stanowiskiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

 

Niniejsza aktualność została przygotowana przez Greenpeace Polska, Fundację Greenmind, Pracownię na rzecz Wszystkich Istot i WWF Polska

Udostępnij ten artykułEmailFacebookTwitter