Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie znów zatrzyma przepływ wody poniżej stopnia Włocławek. Całkowite wstrzymanie przepływu Wisły nastąpi jutro – 18 kwietnia, w godzinach 9-12. Fundacja Greenmind zwróciła się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o bezzwłoczne podjęcie działań zapobiegawczych w związku z bezpośrednim zagrożeniem szkodą w środowisku. Zaapelowała też do Wód Polskich o odłożenie planowanego wstrzymania przepływu do czasu uzyskania decyzji wymaganych Ustawą o ochronie przyrody i spełnienia warunków określonych w Dyrektywie Siedliskowej.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w Komunikacie nawigacyjnym 5/2019 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie planuje całkowite wstrzymania przepływu przez stopień Włocławek w dniu 18 kwietnia 2019 roku, w godzinach 9-12. Ubiegłoroczne, jesienne, wstrzymania przepływu skutkowały każdorazowo uśmierceniem ok. 162,5 tys. ryb, należących do 17 rodzimych gatunków, na odcinku Wisły o długości ok 22 km. Wśród zabitych ryb stwierdzono gatunki podlegające ochronie gatunkowej lub będące przedmiotem ochrony w obszarach Natura 2000 Włocławska Dolina Wisły PLH040039 i Nieszawska Dolina Wisły PLH040012: różanka, koza i boleń. Zważywszy, że straty w populacji różanki mogły osiągnąć nawet poziom 60%, planowane zatrzymanie przepływu w okresie tarła tego gatunku może spowodować znaczące pogorszenie stanu ochrony gatunku w Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Włocławska Dolina Wisły.

Planowane gwałtowne i nienaturalne znaczące obniżenie poziomu wody na odcinku kilkudziesięciu kilometrów spowoduje zniszczenie siedlisk i uśmiercenie ryb z gatunków będących przedmiotem ochrony obszarów Natura 2000 Włocławska Dolina Wisły PLH040039, Nieszawska Dolina Wisły PLH040012, a także uśmiercenie gatunków ryb podlegających ochronie gatunkowej. Stanowi to naruszenie ustawy o ochronie przyrody (uop), o ile operator stopnia – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – nie uzyskał wcześniej wymaganych ustawowo zezwoleń, w tym, decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów określonych w art. 52  Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Podstawowym zakazem określonym w przepisach art. 52, jak i w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt jest zakaz umyślnego zabijania zwierząt objętych ochroną gatunkową i niszczenia form rozwojowych.

Fundacja Greenmind zwróciła się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o bezzwłoczne podjęcie działań zapobiegawczych w związku z bezpośrednim zagrożeniem szkodą w środowisku. Zaapelowała też do Wód Polskich o odłożenie planowanego wstrzymania przepływu do czasu uzyskania decyzji wymaganych Ustawą o ochronie przyrody i spełnienia warunków określonych w Dyrektywie Siedliskowej.

 

Udostępnij ten artykułEmailFacebookTwitter