Przedstawiciele społeczni uczestniczący w konsultacja projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym żądają dostępu do informacji. Bez danych dotyczących wpływu proponowanych inwestycji na ryzyko wystąpienia powodzi składanie uwag i wniosków do, kluczowych dla adaptacji do zmian klimatu, dokumentów jest niemożliwe.

Organizacje społeczne i osoby indywidualne od tygodni zwracają uwagę Wodom Polskim, m.in. podczas spotkań konsultacyjnych organizowanych on-line, na braki w materiale udostępnionym do konsultacji aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP). W dokumentach podano jedynie koszt poszczególnych działań i harmonogram ich realizacji, które nie mogą być, ze względu na cele aPZRP, jedyną podstawą oceny tych strategicznych dokumentów. Zgodnie z art. 7 ust. 3 Dyrektywy w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywy Powodziowej, 2007/60/WE) „plany zarządzania ryzykiem powodziowym uwzględniają odpowiednie aspekty, takie jak koszty i korzyści, zasięg powodzi i trasy przejścia fali powodziowej oraz obszary o potencjalnej retencji wód powodziowych, takie jak naturalne obszary retencyjne, cele środowiskowe określone w art. 4 dyrektywy 2000/60/WE, gospodarowanie gruntami i wodą, planowanie przestrzenne, zagospodarowanie terenu, ochronę przyrody, nawigację i infrastrukturę portową”.

Dlatego, Fundacja Greenmind domaga się, by interesariuszom zapewniono powszechny dostęp do informacji na temat wpływu poszczególnych działań technicznych zaplanowanych w aPZRP (dla dorzecza Dunaju, Łaby, Niemna, Odry, Pergoły i Wisły) i wymienionych w załącznikach 1 i 2 ww. planów na ograniczenie ryzyka wystąpienia powodzi, wtym:

  • dla zbiorników wodnych, stopni wodnych i innych budowli piętrzących – do informacji o redukcji wysokości fali wezbraniowej o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia w przekroju (przekrojach) istotnym z punktu widzenia realizacji założonego celu wraz z wielkością rezerwy powodziowej, o powierzchni chronionego obszaru, o liczbie chronionych mieszkańców i wartości chronionego mienia,
  • dla pozostałych inwestycji – do informacji o powierzchni chronionego obszaru, liczbie chronionych mieszkańców i wartości chronionego mienia.

Uzupełnienie materiału udostępnianego interesariuszom o wnioskowane dane jest zdaniem Fundacji warunkiem obiektywnej oceny planowanych rozwiązań przez poinformowanych uczestników procesu, a tym samym – warunkiem zapewnienia udziału społeczeństwa w całym procesie, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 roku w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.

 

#obywateledlawody

Projekt „Obywatele dla Wody” realizowany jest wspólnie z kolektywem Siostry Rzeki i Towarzystwem na rzecz Ziemi dzięki dotacji programu Aktywni Obywatele –Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Active-citizens-fund@4x

 

 

 

Udostępnij ten artykułEmailFacebookTwitter