Konferencja podsumowującej projekt realizowany przez Fundację Greenmind we współpracy z Polską Zieloną Siecią „Konwencja z Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian” odbyła się 25 września 2014 roku w Warszawie w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego. Zaprezentowano na niej wyniki badań dotyczących stosowania w praktyce przepisów dotyczących udostępniania informacji o środowisku i uczestnictwa organizacji społecznych w postępowaniach dotyczących środowiska. Badania przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 320 gmin i 16 regionalnych dyrekcji ochrony środowiska wykazały, że powszechnie mamy do czynienia z niezgodnymi z prawem odmowami udostępniania informacji, pobierania nieuzasadnionych opłat, przekraczania ustawowych terminów i utrudniania społeczeństwu uczestniczenia w postępowaniach administracyjnych poprzedzających wydanie decyzji dotyczących środowiska i jego ochrony.

Poza informacją o genezie i przebiegu projektu oraz prezentacjami wyników badań odbyła się panelowa dyskusja poświęcona stosowaniu w praktyce przepisów Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, zwanej potocznie Konwencją z Aarhus. Uczestniczyli w niej:
Pan Andrzej Dziura – Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Pani Ewa Madej-Popiel – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska
Pani Katarzyna Papińska – Doradca w Departamencie Środowiska w Najwyższej Izbie Kontroli,
Pani Magdalena Bar – Prawnik z Kancelaria Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy.

Paneliści oraz pozostali uczestnicy zastanawiali się, jakie zmiany w prawie i praktyce jego stosowania należy wprowadzić, aby administracja publiczna w pełni respektowała przepisy Konwencji i prawa krajowego.

 

Prezentacje poprzedzające dyskusję panelową dostępne są tutaj:

Geneza projektu „Konwencja z Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian”. Metodyka badań

Udostępnianie informacji o środowisku. Wyniki badania

Ocena jakości BIP i publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – doświadczenia z projektu „STRAŻNICY NATURY – obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody”

Zapewnienie udziału organizacji ekologicznych w decyzjach dotyczących środowiska. Wyniki badania

Wprowadzenie do sesji panelowej