Konwencja z Aarhus zapewnia dostęp do informacji o środowisku i możliwość udziału obywateli w decyzjach go dotyczących. Doświadczenia Fundacji Greenmind, innych organizacji pozarządowych oraz zwykłych obywateli wskazują na powszechne problemy w krajowej implementacji postanowień Konwencji. Analizie tych problemów poświęcony jest projekt „Shadow Report z wykonania Konwencji z Aarhus”, który realizować będziemy w okresie od listopada 2014 roku do kwietnia 2016 roku.

Podejmowane w projekcie działania kontrolne mają dać kompleksowy obraz trudności w wykonaniu Konwencji i zapełnić lukę wynikającą z braku systemowego monitoringu jej wykonania. Informacje te będą zestawione w społecznym, alternatywnym do rządowego, raporcie (Shadow Report) z wykonania Konwencji za lata 2014-2016. Ocena dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku oraz możliwości partycypacji obywatelskiej w decyzjach go dotyczących będzie bazować głównie na danych ilościowych. Wraz z ekspercką oceną narzędzi prawnych i finansowych wdrażających Konwencję stanowić będzie podstawę społecznych rekomendacji wskazujących niezbędne rozwiązania naprawcze. Shadow Report będzie też ważnym głosem podczas konsultacji społecznych rządowego raportu w wykonania Konwencji.

Projekt „Shadow Report z wykonania Konwencji z Aarhus” realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.