Opracowanie „Shadow Report z wykonania Konwencji z Aarhus” powstało w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Publikacja ma na celu – po pierwsze – wskazanie deficytów w transpozycji do prawa krajowego postanowień Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Po drugie – podsumowanie trudności i nieprawidłowości w jej stosowaniu w latach 2014-2015, oparte o zebrane doświadczenia społeczeństwa obywatelskiego oraz wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację. Choć zapewne nie omówiono w niej wszystkich problemów, odzwierciedla ona ogrom wyzwań stojących przed Polską, aby Konwencja z Aarhus efektywnie funkcjonowała w naszym kraju. Czytelników zainteresowanych szczegółami odsyłamy do raportów cząstkowych, dostępnych na stronie internetowej projektu.

„Shadow Report z wykonania Konwencji z Aarhus” jest społecznym wkładem w przygotowanie rządowego Raportu z wykonania Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska za lata 2014-2016. Zidentyfikowane w raporcie braki i błędy w transpozycji zainicjować mają niezbędne zmiany na poziomie legislacyjnym. Wskazane nieprawidłowości w stosowaniu przepisów Konwencji (częstokroć poparte danymi liczbowymi) powinny stanowić bodziec dla władz publicznych do działania zgodnego z jej literą i duchem.

Liczymy na to, że „Shadow Report z wykonania Konwencji z Aarhus” będzie inspiracją i wsparciem dla tych, którzy mają wpływ na stanowione w Polsce prawo, dla tych mających wpływ na jakość funkcjonowania postanowień Konwencji w praktyce oraz dla strony społecznej domagającej się prawa do informacji, zapewnienia udziału społecznego i sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.

 

DOSTĘPNA JEST TAKŻE WERSJA ANGLOJĘZYCZNA RAPORTU