W ramach projektu zaplanowano analizę sposobu transpozycji art. 3–9 Konwencji do krajowego porządku prawnego, z uwzględnieniem niektórych istotnych zagadnień wymienionych w aneksie do dokumentu pt. „Guidance on reporting requirements: List of issues for possible consideration in preparing national reports”1 .

Integralną część opracowania stanowią:

  1. tabela zawierająca listę krajowych środków prawnych mających znaczenie dla transpozycji artykułów 3-9 Konwencji, wraz z krótkim opisem sposobu, w  którym każdy środek prawny transponuje Konwencję, w tym tzw. specustaw, wraz z krótkim opisem sposobu, w którym specjalne środki prawne wyłączają lub ograniczają transpozycję Konwencji;
  2. tabela zawierająca listę tych części poszczególnych artykułów Konwencji, które nie zostały transponowane do prawodawstwa krajowego lub których transpozycja budzi wątpliwości;
  3. komentarz do zmian przewidzianych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw2 (nowelizacja), w zakresie istotnym dla transpozycji Konwencji3.


3 z uwagi na to, że nowelizacja w zakresie istotnym dla transpozycji Konwencji wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., w opracowaniu analizowano przepisy obowiązujące w dniu opracowania analizy (listopad 2015), z odpowiednim omówieniem zmian wprowadzanych nowelizacją