Celem opracowania jest ocena wdrożenia art. 8 Konwencji z Aarhus, czyli zapewnienia społecznego udziału w przygotowywaniu przez władze publiczne przepisów wykonawczych i aktów normatywnych mogących mieć znaczący wpływ na środowisko. Badanie przeprowadzone na jego potrzeby objęło lata 2014-2015.

Podstawą opracowania była analiza rządowych inicjatyw legislacyjnych tj. udostępnianych przez Rządowe Centrum Legislacji (RCL) do społecznych, powszechnych konsultacji projektów rozporządzeń i ustaw (względnie zmian ustaw oraz założeń ustaw) przygotowywanych przez Ministerstwo Środowiska. Zgodnie z zapisami Konwencji, zwracaliśmy uwagę, czy ustalone ramy czasowe konsultacji umożliwiały rzeczywiste uczestnictwo oraz czy projekty aktów prawnych były faktycznie udostępnianie w domenie publicznej (na stronie internetowej RCL), umożliwiając powszechny dostęp do ich treści. Powszechną i ugruntowaną praktyką jest wprawdzie rozsyłanie przez Ministerstwo Środowiska projektów aktów prawnych do zaopiniowania przez wybranych interesariuszy, ale zwyczaj ten nie zastępuje wymogu zapewnienia dostępu do treści tychże aktów każdemu obywatelowi. Listy podmiotów, którym rozsyłane są projekty aktów prawnych są bowiem ustalane arbitralnie, odmiennie dla każdego aktu, często z niedostateczną reprezentacją organizacji pozarządowych. W rezultacie, kluczowe znaczenia dla wypełniania wymogów art. 8 Konwencji ma sprawnie funkcjonujący serwis BIP Rządowego Centrum Legislacji, oferujący narzędzia zapewniające przejrzysty i powszechny dostęp obywateli do projektów aktów prawnych.

Analiza obejmowała 142 dokumenty umieszczone w BIP RCL w latach 2014-2015: 130 projektów rozporządzeń, 10 projektów ustaw lub zmian ustawy oraz 2 założenia projektów zmian ustawy.

Ponieważ wyniki badań projektów ustaw i rozporządzeń zamieszczonych na stronie RCL, nie dają jednak pełnego obrazu procesu legislacyjnego i konsultacji społecznych w odniesieniu do projektów ustaw dotyczących ochrony środowiska, w poszukiwaniu projektów zmian ustaw zgłaszanych nie przez Rząd, ale przez inne uprawnione podmioty (Sejm lub Senat), przeanalizowano także strony internetowe Parlamentu (oraz ich archiwa). W celu zapewnienia porównywalności wyników z badaniem RCL, wzięto pod uwagę tylko projekty ustaw (w tym projekty ustaw o zmianach ustaw) z lat 2014-2015, które są w kompetencjach Ministra Środowiska.

Dane były analizowane z użyciem podstawowych technik statystycznych implementowanych w środowisku obliczeniowym R.