Celem przeprowadzonej analizy była weryfikacja i ocena jak Polska wypełniała w latach 2014 – 2015 swoje zobowiązania wynikające z artykułu 3 ust. 3 i 4 Konwencji z Aarhus w zakresie edukacji ekologicznej, jak i edukacji ukierunkowanej na wspieranie podnoszenia świadomości i umiejętności „jak w sprawach dotyczących środowiska uzyskiwać dostęp do informacji, uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i uzyskiwać dostęp do wymiaru sprawiedliwości” a także w jaki sposób zapewniła „wsparcie dla stowarzyszeń, organizacji i grup działających na rzecz ochrony środowiska”. Ocenę wsparcia ograniczono do aspektu finansowania działalności organizacji społecznych w zakresie objętym Konwencją.

Analizie poddano dostępne źródła finansowania edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia udzielonego pozarządowym organizacjom ekologicznym (POE), zdefiniowanym jako organizacje, które w swoich działaniach skupione są na wyzwaniach środowiskowych – przeciwdziałaniu zmianom klimatu i utracie różnorodności biologicznej, w tym organizacje strażnicze i rzecznicze pracujące w obszarze wdrażania i tworzenia prawa, planów, programów, polityk mogących oddziaływać na środowisko. Przeanalizowano ofertę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, instytucji zarządzających środkami Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W analizie nie znalazły się szczegółowe dane dotyczące innych, ponieważ w okresie objętym opracowaniem (1 stycznia 2014 r. – 31 sierpnia 2015 r.) nie prowadzono już naborów w ramach tych funduszy. Tym nie mniej omówiono je pokrótce w kontekście ich wydatkowania i rozliczania w badanym okresie, w tym w zakresie dobrych praktyk.

Informacje do analizy pochodziły z ogólnie dostępnych źródeł takich jak strony internetowe poszczególnych instytucji (informacje o naborach i warunkach uzyskania dofinansowania, informacje o przyznanym dofinansowaniu, sprawozdania z działalności), a także z danych uzyskanych na formalny wniosek o udostępnienie informacji publicznej (zestawienia zbiorcze i informacje przetworzone).