Cele naszego działania zdefiniowane są w §4 statutu Fundacji. Są nimi:

 • ochrona środowiska w celu zachowania bioróżnorodności oraz zapewnienia dobrej jakości życia ludzi,
 • ochrona roślin i zwierząt oraz siedlisk niezbędnych do ich funkcjonowania,
 • budzenie wrażliwości i kształtowanie świadomości społecznej w sprawach dotyczących środowiska.

Drogi dochodzenia do tych celów określa §5 statutu. Opisane cele zamierzamy osiągnąć poprzez:

 • kształtowanie polityk, strategii i prawodawstwa służących efektywnej ochronie środowiska,
 • współpracę z instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi i biznesem na rzecz kształtowania przyjaznych środowisku postaw i wdrażania rozwiązań proekologicznych (w kraju i – jeśli to konieczne dla realizacji celów – za granicą),
 • udział w postępowaniach sądowo-administracyjnych w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji,
 • podejmowanie projektów ochrony roślin i zwierząt oraz siedlisk niezbędnych do ich funkcjonowania i zachowania bioróżnorodności,
 • zakup i dzierżawę nieruchomości służących ochronie przyrody i realizacji innych celów Fundacji,
 • upowszechnianie informacji o zagrożeniach środowiska i sposobach przeciwdziałania im m.in. poprzez publikacje,
 • inicjowanie i prowadzenie badań, analiz i ekspertyz dotyczących środowiska,
 • organizację kampanii, konferencji, seminariów, spotkań, szkoleń, wystaw, konkursów, wypraw, związanych z problematyką ochrony środowiska.