Aarhus, mamy problem!

Fundacja Greenmind przekazuje Ministrowi Środowiska uwagi i wnioski do projektu zmiany Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Ważnym ich elementem jest wskazanie rozbieżności pomiędzy projektem ustawy a zapisami Konwencji z Aarhus i dyrektywy 2011/92/UE.

Pokaż całość »

Licówka na straży Prawa łowieckiego

W środę Fundacja Greenmind złożyła uwagi do projektu nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. Zwróciliśmy Ministrowi Środowiska uwagę na szereg nieścisłości oraz bezrefleksyjne przełożenie archaicznego pojmowania łowiectwa do krajowego systemu prawnego.

Pokaż całość »

I po świętach

W biuletynie informacji publicznej Rządowego Centrum Legislacji w dniu 15 grudnia pojawił się dawno zapowiadany projekt ustawy o zmianie Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Konsultacje projektu z pewnością umilą świąteczny czas wszystkim zainteresowanym ochroną środowiska.

Pokaż całość »