A informacja w lesie

Przegląd Biuletynów Informacji Publicznej regionalnych dyrekcji lasów państwowych przeprowadzony przez Fundację Greenmind wykazał, że znaczna część publicznych wykazów danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie jest przez te dyrekcje prowadzona niezgodnie z prawem. Chociaż ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Rozdziale 3: Publicznie dostępne wykazy oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną nałożyła obowiązek prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informację o środowisku, to wiele organów właściwych do ich prowadzenia z tego obowiązku się nie wywiązuje, co narusza przepisy Konwencji z Aarhus. Regionalne dyrekcje lasów państwowych nie są bynajmniej wyjątkiem od tej reguły i temu problemowi poświęcona jest niniejsza aktualność.

Pokaż całość »

Nowelizacja bez rewelacji

Pod koniec kwietnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się raport z konsultacji projektu ustawy o zmianie Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Stopień uwzględnienia zgłoszonych uwag, dotyczących zapisów wynikających z Konwencji z Aarhus, co najmniej rozczarowuje.

Pokaż całość »

Miasto Włocławek inwestorem zastępczym koncernu ENERGA?

W dniu 26 lutego br. ENERGA S.A. i ENERGA Invest S.A. zawarły porozumienie z Gminą Miasto Włocławek w sprawie nowego stopnia na Wiśle poniżej Włocławka. Z treści porozumienia wynika, że Miasto Włocławek ma w imieniu ENERGI starać się o decyzję środowiskową na budowę nowego stopnia na Wiśle.

Pokaż całość »