Przegląd Biuletynów Informacji Publicznej regionalnych dyrekcji lasów państwowych przeprowadzony przez Fundację Greenmind wykazał, że znaczna część publicznych wykazów danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie jest przez te dyrekcje prowadzona niezgodnie z prawem.

Chociaż ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Rozdziale 3: Publicznie dostępne wykazy oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną nałożyła obowiązek prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informację o środowisku, to wiele organów właściwych do ich prowadzenia z tego obowiązku się nie wywiązuje, co narusza przepisy Konwencji z Aarhus. Regionalne dyrekcje lasów państwowych nie są bynajmniej wyjątkiem od tej reguły i temu problemowi poświęcona jest niniejsza aktualność.

Biuletyny Informacji Publicznej (BIP) regionalnych dyrekcji lasów państwowych (RDLP), i nadleśnictw, prowadzone są w jednakowym schemacie – układ strony internetowej BIP jest taki sam. W widocznym miejscu na BIP umieszczono zakładkę „Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku”. Jednak nie wszystkie RDLP podchodzą do wypełniania treścią tego miejsca na stronie internetowej w jednakowy sposób.

Pustkę w stosownej zakładce BIP napotkają te osoby, które chciałyby zapoznać się z tymże wykazem w RDLP w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze (tj. w sześciu spośród szesnastu RDLP). Strona RDLP w Lublinie poinformuje, niezgodnie z prawem, osoby zainteresowane wykazem, że można się z nim zapoznać na wniosek.

Po analizie stron BIP pozostałych RDLP, odwiedzający je dojdzie do wniosku, że RDLP w większości – poza RDLP w Krośnie i w Szczecinie – w 5 lat po fakcie, wciąż nie zauważyły wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 roku w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

RDLP Białystok, abstrahując od Rozporządzenia, w wykazie umieszcza na bieżąco aktualizowane listy decyzji – z roku 2015 i wcześniejszych (od marca 2010) dotyczące wyłączenia gruntów leśnych  z produkcji. W wykazie umieszczono również informację, nieopatrzoną żadną datą, o wykonaniu prognoz oddziaływania planu urządzania lasu (PUL) dla określonych nadleśnictw, również nie w formie karty informacyjnej. Oczywiście, można twierdzić, że karty informacyjne dla prognoz odnaleźć można w wykazach udostępnianych przez poszczególne nadleśnictwa. Prosty test – wizyta na stronie BIP Nadleśnictwa Hajnówka pokazuje jednak, że jest inaczej. Nadleśnictwo podaje wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku zawierający 2 pozycje. Poszukiwanej prognozy dla PUL tam nie ma, a dla tych 2 istniejących w BIP dokumentów nie opracowano kart informacyjnych.

RDLP w Łodzi prowadzi wykaz w „starym systemie”, według nieaktualnego już rozporządzenia. Kontrolna wizyta na stronie wybranego nadleśnictwa, którego wskazany w wykazie przez to RDLP dokument dotyczy pokazuje, że tu również nie znajdziemy prawidłowej karty informacyjnej dla dokumentu zawierającego informację o środowisku. Poszukiwanej karty dla Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Bełchatów nie znajdziemy w BIP, bo nadleśnictwo wykazu nie prowadzi. W miejscu, gdzie powinien się on znajdować jest tylko wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Podobnie, RDLP w Pile prowadzi wykaz w starym systemie (w zakresie zbliżonym do RDLP Łódź), z kartami nieuwzględniającymi stosownego Rozporządzenia. Test w wybranym nadleśnictwie, w poszukiwaniu karty dla prognozy oddziaływania na środowisko dla PUL również wypada negatywnie. W Nadleśnictwie Okonek w wykazie prognozę co prawda wymieniono, ale nie opracowano dla niej karty informacyjnej. W wykazie RDLP w Szczecinku również stosuje się stary system, ale umieszcza się w nim jedynie plany urządzania lasu (karty typu D). Losowe sprawdzenie, czy nadleśnictwa umieszczają w swoich wykazach prawidłowe karty informacyjne oraz inne informacje o środowisku np. poszukiwane na stronie RDLP prognozy oddziaływania na środowisko dla PUL przeprowadzono analizując BIP Nadleśnictwa Dretyń. W miejscu, w którym powinien zostać umieszczony wykaz opisano 2 dokumenty zawierające informacje o środowisku na obszarze zarządzanym przez Nadleśnictwo, wśród nich poszukiwaną prognozę. Niestety bez karty informacyjnej.

RDLP w Toruniu prowadzi wykaz w systemie własnym, bez kart informacyjnych. Poszukujący określonych informacji – o planach urządzania lasu, o prognozach oddziaływania na środowiska dla PUL – będą jednak zadowoleni, bo w wykazie umieszcza się po prostu te dokumenty. Nie ma więc potrzeby uruchamiania procedury udostępniania informacji, angażowania sił i środków zarówno po stronie wnioskującego, jak i udostępniającego informację. I choć, oczywiście wykaz RDLP w Toruniu nie spełnia wymagań określonych przez ustawodawcę, to zdaniem Fundacji za dobrą praktykę należy uznać umieszczanie w domenie publicznej dokumentów zawierających informację o środowisku. Należy przypomnieć, iż we wzorze karty informacyjnej określonym w Rozporządzeniu w pkt 13 wskazano: adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu. Niestety, adres ten należy podać jedynie wtedy, gdy dokument został udostępniony za pomocą powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego, a więc nie jest to obowiązkowe.

RDLP w Olsztynie w zakładce właściwej dla wykazu umieściła 5 plików, w tym jeden zawierający zestawienie dokumentów zawierających informację o środowisku z uwzględnieniem starego podziału na karty typu C, D, F (oznaczenia stosowane w tabeli sugerują, że są to informacje z 2014 roku). Pozostałe pliki dotyczą decyzji środowiskowej dotyczącej zmiany lasu na użytek rolny. W miejscu wykazu RDLP w Poznaniu także umieszcza pliki, nie są one jednak wykazem zawierającym karty informacyjne, nie zawierają też zestawień dokumentów zawierających informację o środowisku, ale informacje o walorach przyrodniczych na terenie RDLP.

RDLP Krosno, choć umieściło na BIP informacje jedynie o dokumentach z lat 2012-2014, jako jedyne ma wykaz zawierający nie tylko zestawienie tabelaryczne tych dokumentów, ale i karty informacyjne zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. RDLP w Szczecinie natomiast, mimo że jako podstawę prawną dla prowadzenia wykazu podaje m.in. to rozporządzenie, zamieszcza w nim jedynie zestawienie tabelaryczne dokumentów zawierających informację o środowisku nie adekwatne do wymogów stawianych kartom informacyjnym.

Biorąc pod uwagę powyższe obserwacje, Fundacja Greenmind stwierdza, że skala nieprawidłowości w prowadzeniu przez RDLP publicznych wykazów danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie jest ogromna. RDLP muszą podjąć pilne kroki edukacyjno-informacyjne, także skierowane do nadleśnictw, by tę sytuację zmienić – nie tylko ze względu na zapisy Konwencji z Aarhus, ale również biorąc pod uwagę wizerunek Lasów Państwowych i przejrzystość podejmowanych przez nie działań.

 

Wiadomość przygotowana w ramach projektu „Shadow Report z wykonania Konwencji z Aarhus”, finansowanego z Funduszy EOG (program Obywatele dla Demokracji).

Udostępnij ten artykułEmailFacebookTwitter